30 Ιανουάριος 2009
Comments: 0

Βελτιστοποίηση εμφάνισης κελιών και προσθήκη εικόνων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/PNWqEAFKTZE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=PNWqEAFKTZE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep2008″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να κάνετε τους αριθμούς σας πιο ευανάγνωστους, να αλλάζετε την εμφάνιση των δεδομένων ανάλογα με τις τιμές τους, και να προσθέτετε στα έγγραφα σας εικόνες.

Transcript:

Η χρήση επιλογών μορφοποίησης για την αλλαγή της γραμματοσειράς ή της εμφάνισης των περιεχομένων ενός κελιού δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο για τους ειδικούς τύπους δεδομένων, όπως ημερομηνίες, αριθμοί τηλεφώνων, ή νομισματικές τιμές.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί της Αθήνας είναι για παράδειγμα 10ψήφιοι και αποτελούνται από έναν τριψήφιο κωδικό περιοχής, και έναν επταψήφιο αριθμό γραμμής, με την μορφή (###) #######. Παρόλο που σίγουρα μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου με την αναμενόμενη μορφοποίηση σε ένα κελί, είναι πολύ πιο απλό να πληκτρολογήσετε μόνο τα 10 ψηφία και να αφήσετε το Excel 2007 να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων. Για να ενημερώσετε το Excel 2007 ότι ένα κελί προορίζεται για αριθμούς τηλεφώνων, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών στην καρτέλα Αριθμός, και εμφανίστε τις  μορφοποιήσεις που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Ειδική.

excel_totorial_img_20

Επιλέγοντας Αριθμός τηλεφώνου από τη λίστα Τύπος, λέτεexcel_totorial_img_21 στο Excel 2007 να μορφοποιεί τους δεκαψήφιους αριθμούς σύμφωνα με την τυπική μορφή των αριθμών τηλεφώνων.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ενημερώνετε το Excel 2007 ότι σε ένα κελί πρέπει να αναμένει κά­ποιον αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να το ενημερώσετε ώστε να αναμένει μια ημερομηνία ή μια νο­μισματική τιμή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κε­λιών, επιλέγοντας μία από τις κατηγορίες Ημερομηνία ή Νομισματική.

Άλλος ένας τρόπος για να διευκολύνετε την ερμηνεία των δεδομένων σας είναι να βάλετε το Excel 2007 να αλλάζει την εμφάνιση τους ανάλογα με τις τιμές τους. Αυτού του είδους οι μορφοποιήσεις ονομάζονται μορφοποιήσεις υπό όρους επειδή, για να εφαρμοστούν σε κάποια δεδομένα, αυτό πρέπει να πληρούν κάποιους όρους.

Για να δημιουργήσετε μια μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να εφαρμοστεί η μορφοποίηση, εμφανίστε την Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης με το χρήστη και μετά, στην ομάδα Στυλ, πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση υπό όρους για να ανοίξετε ένα μενού με τις υπάρχουσες μορφοποιήσεις υπό όρους. Πριν από το Excel 2007, μπορούσατε να δημιουργήσετε μορφοποιήσεις υπό όρους για να επισημάνετε κελιά με τιμές που ικανοποιούν μια ορισμένη συνθήκη. Στο Excel 2007 μπορείτε να ορίσετε μορφοποιήσεις υπό όρους που αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στα κελιά τα οποία περιέχουν τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις μέσες τιμές των αντίστοιχων κελιών, ή τιμές κοντά στο μέγιστο ή στο ελάχιστο μιας περιοχής τιμών, ή τιμές που υπάρχουν και κάπου αλλού στην επιλεγμένη περιοχή.

Όταν επιλέξετε το είδος της συνθήκης που θα δημιουργήσετε, το Excel 2007 εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου που περιέχει πεδία και χειριστήρια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε τον κανόνα σας. Προκειμένου να εμφανίσετε όλους τους κανόνες σας, ανοίξτε την Κεντρική καρ­τέλα και μετά, στην ομάδα Στυλ, πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση υπό όρους. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε τη διαταγή Διαχείριση κανόνων για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

excel_totorial_img_22

Το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους, μια νέα δυνατότητα του Excel 2007, σας επιτρέπει να ελέγχετε τις μορφοποιήσεις υπό όρους με τους εξής τρόπους:

  • Δημιουργεί ένα νέο κανόνα όταν πατάτε στο κουμπί Δημιουργία κανόνα.
  • Αλλάζει έναν κανόνα όταν τον επιλέγετε και στη συνέχεια πατάτε στο κουμπί Επεξεργασία κανόνα.
  • Διαγράφει έναν κανόνα όταν τον επιλέγετε και κατόπιν πατάτε στο κουμπί Διαγραφή κα­νόνα.
  • Μετακινεί έναν κανόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ιεραρχία, όταν πατάτε στο κουμπί Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.
  • Ελέγχει αν το Excel 2007 θα εξακολουθήσει να υπολογίζει τις μορφοποιήσεις υπό όρους όταν βρει έναν κανόνα που ισχύει, με την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Διακοπή αν είναι αληθές του κανόνα.
  • Αποθηκεύει τυχόν νέους κανόνες και κλείνει το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους αν πατήσετε στο ΟΚ.
  • Αγνοεί όλες τις μη αποθηκευμένες αλλαγές αν πατήσετε στο κουμπί Άκυρο.
  • Αποθηκεύει τυχόν νέους κανόνες χωρίς να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους αν πατήσετε στο κουμπί Εφαρμογή.

Αφού δημιουργήσετε έναν κανόνα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση που θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που ο κανόνας είναι αληθής πατώντας στον κανόνα και κατόπιν πατώντας στο κουμπί Επεξεργασία κανόνα για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα μορφοποίη­σης. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Αφού ορίσετε τη μορφοποίηση σας, πατήστε στο ΟΚ.

excel_totorial_img_23

excel_totorial_img_24Το Excel 2007 σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε τρεις νέους τύπους μορφοποιήσεων υπό όρους: ράβδους δεδομένων, χρωματικές κλίμακες, και σύνολα εικόνων. Οι ράβδοι δεδομένων συνοψίζουν το σχετικό μέγεθος των τιμών μιας περιοχής κελιών επεκτείνοντας μια έγχρωμη λωρίδα κατά πλάτος του κελιού.

excel_totorial_img_25Οι χρωματικές κλίμακες συγκρίνουν το σχετικό μέγεθος των τιμών μιας περιοχής κελιών εφαρμόζοντας στα κελιά χρώματα από ένα σύνολο δύο ή τριών χρωμάτων. Η ένταση του χρώματος ενός κελιού απεικονίζει την εγγύτητα της τιμής στη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή της περιοχής.

Τα σύνολα εικόνων είναι συλλογές τριών, τεσσάρων, ή πέντε εικόνων τις οποίες το Excel 2007 εμφανίζει όταν ισχύουν κάποιοι κανόνες.

Όταν πατάτε σε μια χρωματική κλίμακα ή ένα σύνολοexcel_totorial_img_26 εικονιδίων στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους και μετά πατάτε στο κουμπί Επεξεργασία κανόνα, μπο­ρείτε να ελέγχετε πότε το Excel 2007 θα εφαρμόσει ένα χρώμα ή ένα εικονίδιο στα δεδομένα σας.

Ένας τρόπος για να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα φύλλο εργασίας είναι να εμφανίσετε την καρτέλα Εισαγωγή της διασύνδεσης και μετά, στην ομάδα Απεικονίσεις, να πατήσετε στο κουμπί Εικόνα. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγετε το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, που σας επιτρέπει να εντοπίσετε στο σκληρό σας δίσκο την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε. Κατά την εισαγωγή μιας εικόνας εμφανίζεται η θεματική καρτέλα Μορφοποίηση των εργαλείων εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της θεματικής καρτέλας Μορφοποίηση για να αλλάξετε την αντίθεση της εικόνας σας, τη φωτεινότητα της, κλπ. Τα χειριστήρια της ομάδας Στυλ εικόνας σας επιτρέπουν να προσθέσετε στην εικόνα ένα περίγραμμα, και να αλλάξετε το σχήμα ή τα εφέ της (όπως η σκιά. ανακλαστικότητα, ή η περιστροφή της). Άλλα εργαλεία, που θα βρείτε στις ομάδες Τακτοποίηση και Μέγεθος, σας επιτρέπουν να περιστρέψετε και να αλλάξετε τη θέση και το μέγεθος της εικόνας.

Comments are closed.